ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่

 

๐ ฉบับที่ 3/2563 : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

๐ ฉบับที่ 4/2563 : เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

๐ ฉบับที่ 5/2563 : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

๐ ฉบับที่ 6/2563 : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

๐ ฉบับที่ 8/2563  : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

๐ ฉบับที่ 9/2563  : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

๐ ฉบับที่ 12/2563 : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

๐ ฉบับที่ 13/2563 : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

๐ ฉบับที่ 14/2563 : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศฉบับที่ 14/2563 : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


สาระสำคัญประกาศ ฉบับที่ 13/2563 : เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

 


ฉบับที่ 12/2563 : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 
 
ประกาศฉบับที่ 9/2563  : เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้
สรุปมาตรการจากประกาศ ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
จากเฟซบุ๊คเพจ กิติบดี ประวิตร Official ดังนี้
1. ประกาศฉบับที่ 8/2563 แตกต่างจากฉบับอื่นคืออาศัยอำนาจตามข้อกำหนดในพรก.ฉุกเฉิน ประกอบการออกประกาศด้วย ดังนั้นจึงไม่มีการกล่าวถึงบทยกเว้นในการโต้แย้งประกาศตาม วิ.ปกครองไว้ และผลของประกาศฉบับนี้จึงทำให้การกระทำบางอย่างที่ออก มีโทษตาม พรก. ปรับไม่เกินสี่หมื่น หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยการกระทำบางอย่างหากฝ่าฝืนก็ยังมีโทษตาม พรบ.ควบคุมโรคฯ เช่นเดิม เช่นปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี
2. ขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการปิดสถานที่หรือสถานประกอบการที่ได้ประกาศกำหนดไปก่อนหน้านี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เช่นเดียวกับฉบับนี้
3. มาตรการที่สำคัญของประกาศฉบับนี้คือ
3.1 ปิดพื้นที่สามชั้น คือปิดจังหวัด ปิดอำเภอ และปิดพื้นที่เสี่ยง โดยห้ามเข้าออกจังหวัดกระบี่ โดยมีข้อยกเว้นให้เฉพาะบุคคลที่กำหนดไว้ซึ่งมีความจำเป็นต่อสถานการณ์เท่านั้น
3.2. ห้ามเข้าออก 1. อำเภอเมืองกระบี่ 2.เกาะพีพี 3.ตำบลอำนาง 4.อำเภอเกาะลันตา 5.อำเภอปลายพระยา โดยมีข้อยกเว้นที่จำเป็นเช่นเดียวกันกับ 3.1
ทั้งนี้ผู้ไม่เหตุจำเป็นตามข้อยกเว้นหากจะเข้าหรือออกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในฐานะเจ้าพนักงาน
ผลของการปิดพื้นที่ดังกล่าวทำให้ บุคคลไม่สามารถเข้าออกพื้นที่ซึ่งปิดได้
4. ปิดสถานประกอบการเพิ่มเติมได้แก่โรงแรม และยกระดับการควบคุมการเปิดสถานประกอบการบางประเภทที่ได้รับยกเว้นให้เปิดบริการได้ ตี 5 - สองทุ่มเท่านั้น คือร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งร้านค้าที่เคยได้รับการยกเว้นในห้างสรรพสินค้าก็ต้องปิดตามเวลานี้ด้วย ส่วนตลาดและตลาดนัดยกระดับการขายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ ตี 4 - 11 โมง โดยเพิ่มเติมปิดธุรกิจให้เช่ารถจักยานยนต์และรถยนต์
5. ปิด บขส.กระบี่
6. กำหนดความเข้มข้นให้ประชาชนที่ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากาก และอยู่ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
7. ห้ามชุมนุมรวมตัวกัน 5 คนขึ้นไป ไม่ว่ากิจกรรมใดๆ ยกเว้นงานศพ
ไฟล์เอกสาร : แบบฟอร์มขออนุญาตเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดกระบี่ สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ได้เลย

 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่

ฉบับที่ 3/2563

เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่

ฉบับที่ 4/2563

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 


  • ประกาศที่ว่าการอำเภอเขาพนม รวบรวมประกาศข้อสั่งการ แนวทางปฏิบัติ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ข้างล่างนี้

  • S__61325351.jpg
    กระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันนี ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในไทยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการ นำคนชาติเยอรมันเดินทางกลับประเทศด้วยเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ จำนวน 4 เที่ย...
Visitors: 14,560