ประกาศ

      

     ประกาศเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หรือ หรือ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

       Click>> ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ 

        Click>> ที่ว่าการอำเภอเขาพนม

        Click>> กระทรวงการต่างประเทศ

        


ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจากภาครัฐ และเอกชน เห็นชอบให้ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ และในฐานะผู้กำกับการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกระบี่ จึงจำเป็นต้องอาศัยอำนาจ มาตรา 35 (1) แห่งพระราชราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ประกาศ LOCKDOWN พื้นที่จังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันที่ 4 – 30 เมษายน 2563
มาตรการประกอบด้วย
Lock 3 ชั้น
ชั้นที่ 1 Lock การเข้า – ออก ของคนในพื้นที่ ลดการเคลื่อนย้ายของเชื้อไวรัสจากพื้นที่อื่น เพื่อจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดไว้ภายในจังหวัด การปิดการเข้า-ออกจังหวัด ทุกพื้นที่ ยกเว้น มีเหตุจำเป็นเช่น บุคคลกรทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งจะออกประกาศกำหนดให้ทราบ
ชั้นที่ 2 Lock พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ เกาะพีพี เกาะลันตา อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอปลายพระยา ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามพื้นที่ได้เป็นอันขาด ยกเว้นกรณีจำเป็นจะต้องมีการลงทะเบียนแจ้งความจำนง ที่ทางการสามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลา
ชั้นที่ 3 Lock การใช้ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนให้อยู่นิ่ง, 2 ทุ่ม – ตี 5 ไม่ออกจากบ้านโดยเด็ดขาด ไม่มีการจราจรบนท้องถนน ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากาก ห้ามอยู่ใกล้กัน เกิน กว่า 2 เมตร ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน เพิ่มจุดตรวจชุมชนอย่างเข้มงวดในทุกๆหมู่บ้าน เมื่อคนนิ่ง อสม. จะเข้าไป X-ray Screen พื้นที่
ให้ความเชื่อมั่นว่าจังหวัดกระบี่เรามีความพร้อมในการรองรับหากพบกรณีผู้ป่วยเกิดขึ้น
1. จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยจาก รพ ในสังกัด สามารถรับได้ อีก 30 ราย
2. จังหวัดจัดเตรียม รพ.สนามไว้พร้อมอีกจำนวน 60 เตียง
3. มีสถานที่กักกัน ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน
Visitors: 12,104